BG EN

ДЕЙНОСТИ

  • Проектиране на утилизационни инсталации с контактни економайзери, охладителни кули, ректификационни инсталации за спирт, инсталации за производство на абсолютен спирт (биоетанол), инсталации за биогаз, пречиствателни съоръжения, включително за пречистване на промишлени отпадъчни води, инсталации за екстрахиране на растителни суровини, биотехнологични производства и др., като се взимат предвид конкретните желания на клиентите.
  • Изработване на всички елементи от цитираните по-горе инсталации и носещите конструкции за тях.
  • Монтаж на инсталациите и въвеждане в експлоатация.
  • Обучение на персонала.
  • Узаконяване на съоръженията.
  • Консултантска дейност в посочените области.
  • Сервизна дейност